ข่าวสร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส

สู่การสื่อสารสุขภาวะไปในวงกว้าง ขยายผลการสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง. นโยบายการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี,. โรงพยาบาลหนองคาย. พิมพ์ครั้งที่ 1 ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. สาธารณสุข สุขภาพ อนามัย  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, (เอกสารอัดสำเนา). วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558.

Read More