ย้อนรอยอดีต เมืองปากน้ำโพ วิถีชีวิตนครสวรรค์

ความสุขในวิถีชีวิตแบบพอเพียงไม่ใช่แค่การทำอาชีพทำนาทำการเกษตรเลี้ยงตนเองเท่านั้น แต่ใจความสำคัญของวิถีชีวิตพอเพียงคือ การประเมินตน มีเหตุผล ไม่ประมาท ดำรงตนอยู่ในความพอดี มีชีวิตที่สมดุลและพึ่งตนเอง ตามหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตไทยที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางและความประมาณตน มีสติ ปัญญาและความเพียร ซึ่งเป็นที่ตั้งที่นำความสุขในชีวิตที่แท้จริงเลยทีเดียว. คำสอนของ “พ่อ” ที่สอนให้ลูกๆ ชาวไทยได้รู้จัก “วิถีชีวิตพอเพียง” อันจะนำมาซึ่ง “ความสุขที่ยั่งยืน”

Read More